Pan-ko-si

Pan-ko-si

Japan. Mythologie

Der erste Mensch, der Urmensch, geschaffen, als Himmel und Erde bereits aus dem Chaos getreten waren.


Aus Vollmer's Mythologie aller Völker, Stuttgart 1874