Ziwie

Ziwie

Slavische Mythologie

Der Gott des Lebens, oder das personificirte Leben selbst; (ziwo heisst: lebendig).


Aus Vollmer's Mythologie aller Völker, Stuttgart 1874